Ubezpieczenie w szkole

Uczniowie szkół publicznych wszystkich poziomów posiadają ubezpieczenia w PZU. Na sam początek każdego roku oświatowego dokonują jednej wpłaty na ubezpieczenia przy użyciu sekretariatu. Ubezpieczenia w szkole są ważne, gdyż na lekcji wychowania fizycznego może dojść do urazu. W kilku szkołach istnieją sekretariaty pielęgniarki, a jeśli już są, to pielęgniarka nie przebywa w nim od pierwszej do ostatniej lekcji, poprzez wszystkie dni oświatowe. Pracownicy szkoły mają za to zabezpieczenie pracownicze, ubezpieczające ich w momencie uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu bądź śmierci z powodu wypadku. Jeżeli zajdzie taka sytuacja, to poszkodowanemu bądź jego familii przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe wypłaca właściwej wysokości odszkodowanie. Odszkodowania przeważnie pokrywają straty doznane przez poszkodowanego, ale także korzyści, utracone w wyniku szkody. Nie może być takiej sytuacji, żeby odszkodowanie było większe niż wartość wyrządzonych strat. Odszkodowanie może się niestety zniżyć, jeżeli pozostaną ziszczone warunki zawarte w umowie.

Informacje zaczerpnięte z:

http://www.kusy.eu http://www.olszowski.eu http://www.prusinski.eu http://www.fabianski.eu http://www.karkoszka.eu